Slovníček pojmů


Nastavení aplikace

Nastavení aplikace, která jsou společná pro všechny typy úloh, upravující chod aplikace jako celku, jako jsou nastavení chování aplikace, nastavení zpráv, nastavení ukládání záloh.


Záložní úložiště

Zvláštní úložiště, určené k uchovávání záložních kopií objektů vytvořených před první dezinfekcí nebo odstraněním.


Aktualizace databází

Jedna z funkcí prováděných aplikací Kaspersky Lab, která umožňuje udržovat ochranu v aktuálním stavu. V tomto případě jsou do počítače stahovány databáze z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky Lab a jsou automaticky spojeny s aplikací.


Databáze

Databáze vytvořené experty společnosti Kaspersky Lab obsahující podrobný popis všech aktuálně existujících ohrožení zabezpečení počítače i metody jejich zjišťování a zneškodňování. Společnost Kaspersky Lab tyto databáze aktualizuje pokaždé, když se objeví nová hrozba. Abyste dosáhli vysoké kvality zjišťování hrozeb, doporučujeme vám pravidelně kopírovat databáze z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky Lab.


Odstranění objektu

Metoda zpracování objektů, která končí jejich fyzickým odstraněním z původního umístění (pevný disk, složka, síťový prostředek). Doporučujeme použít toto zpracování u všech nebezpečných objektů, které z jakýchkoliv důvodů nelze dezinfikovat.


Spouštěcí sektor disku

Spouštěcí sektor je zvláštní oblast na pevném disku počítače, diskety nebo jiného zařízení pro ukládání dat. Obsahuje informace o souborovém systému disku a program spouštěcího zavaděče, který má na starosti spouštění operačního systému.

Existuje mnoho virů, které infikují spouštěcí sektory, proto se nazývají viry v zaváděcím sektoru. Aplikace Kaspersky Lab umožňuje kontrolovat, zda se v zaváděcích sektorech nenacházejí viry, a pokud nalezne infekci, provede jejich dezinfekci.


Výjimka

Výjimkou je objekt vyjmutý z kontroly prováděné aplikací Kaspersky Lab. Z kontroly můžete vyloučit soubory určitého formátu, můžete použít masku souboru nebo vyloučit určitou oblast (například složku nebo program), programové procesy nebo objekty podle klasifikace typu hrozby z Encyklopedie virů. Každé úloze lze přiřadit soubor výjimek.


Heuristický analyzátor

Technika detekce hrozeb, které nelze rozpoznat pomocí databází Anti-Virus. Umožňuje detekovat objekty, u kterých existuje podezření, že jsou nakaženy neznámým virem nebo modifikací viru známého.

Heuristický analyzátor pomáhá detekovat až 92 % hrozeb. Tento mechanismus je poměrně účinný a jen velmi zřídka vede k chybnému vyhodnocení.

Soubory zjištěné heuristickým analyzátorem se považují za podezřelé.


Infikovaný objekt

Objekt obsahující škodlivý kód. Je detekován, když se část kódu objektu zcela shoduje s částí kódu známé hrozby. Společnost Kaspersky Lab nedoporučuje takové objekty používat, neboť mohou způsobit infikování počítače.


Aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab

Seznam HTTP a FTP serverů Kaspersky Lab, ze kterých aplikace stahuje databáze a aktualizační moduly do vašeho počítače.


Přemístění objektů do karantény

Metoda zpracování potenciálně infikovaného objektu zablokováním přístupu k souboru a jeho přesunutím z původního umístění do složky Karanténa, kde je objekt uložen v zašifrovaném tvaru, který vylučuje hrozbu infekce.


Dezinfekce objektu

Metoda zpracování infikovaného objektu spočívající v úplné nebo částečné záchraně dat nebo v rozhodnutí, že objekt dezinfikovat nelze. Dezinfekce objektů se provádí pomocí záznamů v databázích. Pokud je dezinfekce primární akcí, která má být s daným objektem provedena (akce, která má být s daným objektem provedena jako první okamžitě, jakmile je zjištěn), bude před pokusem o dezinfekci vytvořena záložní kopie. Při dezinfekci mohou být některá data ztracena. Tuto záložní kopii je možné použít pro vrácení objektu do původního stavu.


Potenciálně infikovaný objekt

Objekt, který obsahuje změněný kód známého viru nebo kód, který se podobá kódu viru, ale společnosti Kaspersky Lab ještě není znám. Potenciálně infikované soubory jsou zjišťovány heuristickým analyzátorem.


Stav ochrany

Aktuální stav ochrany, sumarizující stupeň zabezpečení počítače.


Proxy server

Služba počítačové sítě, která umožňuje uživatelům podávat nepřímé požadavky na jiné síťové služby. Nejprve se uživatel připojí k proxy serveru a požaduje nějaký prostředek (např. soubor), který se nachází na jiném serveru. Poté se proxy server buďto připojí k určenému serveru a získá z něj zdroj, nebo vrátí zdroj z vlastní vyrovnávací paměti (pokud proxy server má vlastní vyrovnávací paměť). V některých případech může proxy server z určitých důvodů požadavek uživatele nebo odezvu serveru upravit.


Karanténa

Určitá složka, do které jsou umísťovány všechny pravděpodobně infikované objekty zjištěné během kontroly počítače nebo ochranou v reálném čase.


Doporučená úroveň

Úroveň zabezpečení založená na nastavení aplikace doporučeném odborníky společnosti Kaspersky Lab, která poskytuje vašemu počítači optimální úroveň ochrany. Tato úroveň je nastavena jako výchozí.


Obnovení

Přemístění původního objektu ze složky Karanténa nebo Záloha do složky, ve které se původně nacházel před přemístěním do karantény, dezinfekcí nebo odstraněním, nebo do jiné složky určené uživatelem.


Aktualizace

Proces výměny/přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů Kaspersky Lab.

Slovníček pojmů