Ενημέρωση του Kaspersky Rescue Disk

Η σύνταξη για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των λειτουργικών μονάδων του Kaspersky Rescue Disk από τη γραμμή εντολών είναι ως εξής:

UPDATE [<πηγή_ενημέρωσης>] [-R[A]:<αρχείο_αναφοράς>]

Τα ονόματα δίσκων πρέπει να καθορίζονται με κεφαλαία, για παράδειγμα C:/αρχείο.txt, όπου C — είναι το όνομα του δίσκου.

Περιγραφή παραμέτρων:

<πηγή_ενημέρωσης>

Το όνομα ενός διακομιστή HTTP ή FTP ή ενός φακέλου δικτύου για τη λήψη ενημερώσεων. Η τιμή της παραμέτρου μπορεί να είναι σε μορφή μιας πλήρους διαδρομής προς μια πηγή ενημέρωσης ή σε μια διεύθυνση URL. Αν δεν επιλεγεί μια διαδρομή, η πηγή ενημέρωσης θα ληφθεί από τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.

-R[A]:<αρχείο_αναφοράς>

-R:<αρχείο_αναφοράς> – καταγραφή μόνο σημαντικών συμβάντων στην αναφορά.

-RA:<αρχείο_αναφοράς> – καταγραφή όλων των συμβάντων στην αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία απόλυτη διαδρομή για το αρχείο. Εάν η παράμετρος δεν ορίζεται, τα αποτελέσματα του ελέγχου προβάλλονται στην οθόνη και εμφανίζονται όλα τα συμβάντα.

Παράδειγμα:

Ενημερώστε τις βάσεις δεδομένων και καταγράψτε όλα τα συμβάντα στην αναφορά:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Ενημέρωση του Kaspersky Rescue Disk