Σάρωση για ιούς

Η έναρξη ελέγχου μίας συγκεκριμένης περιοχής για ιούς και η επεξεργασία των κακόβουλων αντικειμένων από τη γραμμή εντολών φαίνεται γενικά ως εξής:

SCAN [<αντικείμενο ελέγχου>] [<ενέργεια>] [<τύποι αρχείου>] [<εξαιρέσεις>] [<ρυθμίσεις αναφοράς>]

Τα ονόματα δίσκων πρέπει να καθορίζονται με κεφαλαία, για παράδειγμα C:/αρχείο.txt, όπου C — είναι το όνομα του δίσκου.

Περιγραφή παραμέτρων:

<αντικείμενο που ελέγχθηκε> – αυτή η παράμετρος δίνει τη λίστα των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για κακόβουλο κώδικα.

Η παράμετρος μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές τιμές από τη λίστα που παρέχεται, οι οποίες θα χωρίζονται με κενά διαστήματα.

<αρχεία>

Λίστα διαδρομών των αρχείων ή/και των φακέλων που θα υποβληθούν σε έλεγχο.

Μπορείτε να εισάγετε μια απόλυτη ή σχετική διαδρομή προς το αρχείο. Τα στοιχεία στη λίστα χωρίζονται με ένα κενό διάστημα.

Σημειώσεις:

  • Εάν το όνομα αρχείου περιέχει ένα κενό διάστημα, πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε εισαγωγικά.
  • Εάν καθορίσετε έναν συγκεκριμένο φάκελο, όλα τα αρχεία σε αυτόν θα υποβληθούν σε έλεγχο.

<όνομα_αρχείου>:/<φάκελος>

Έλεγχος του καθορισμένου δίσκου όπου <όνομα_αρχείου> είναι το όνομα του δίσκου και <φάκελος> η διαδρομή προς τον φάκελο που θα υποβληθεί σε έλεγχο.

<ενέργεια> – αυτή η παράμετρος προσδιορίζει τις ενέργειες στα κακόβουλα αντικείμενα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Εάν δεν καθοριστεί αυτή η παράμετρος, η προεπιλεγμένη ενέργεια θα είναι εκείνη με την τιμή για -i8.

-i0

Να μην γίνει καμία ενέργεια στο αντικείμενο, απλά να καταγραφούν πληροφορίες για αυτό στην αναφορά.

-i1

Να αντιμετωπιστούν τα μολυσμένα αντικείμενα και σε περίπτωση που η απολύμανση είναι αδύνατη, να γίνει παράλειψη του βήματος αυτού.

-i2

Να αντιμετωπιστούν τα μολυσμένα αντικείμενα και σε περίπτωση που η απολύμανση αποτύχει, να γίνει διαγραφή τους. Να μην γίνει διαγραφή μολυσμένων αντικειμένων από σύνθετα αντικείμενα. Να γίνει διαγραφή σύνθετων αντικειμένων με εκτελέσιμες κεφαλίδες (αρχεία .sfx).

-i3

Να αντιμετωπιστούν τα μολυσμένα αντικείμενα και σε περίπτωση που η απολύμανση αποτύχει, να γίνει διαγραφή τους. Διαγραφή όλων των σύνθετων αντικειμένων αν δεν μπορούν να διαγραφούν τα μολυσμένα τμήματα.

-i4

Να διαγραφούν τα μολυσμένα αντικείμενα. Να διαγραφούν όλα τα σύνθετα αντικείμενα αν δεν μπορούν να διαγραφούν τα μολυσμένα τμήματα.

-i8

Να ζητηθεί από το χρήστη να εκτελέσει μία ενέργεια, αν εντοπιστεί μολυσμένο αντικείμενο.

-i9

Να ζητηθεί από το χρήστη να εκτελέσει μία ενέργεια στο τέλος του ελέγχου.

<τύποι αρχείου> – αυτή η παράμετρος ορίζει τους τύπους αρχείων που θα υποβληθούν σε έλεγχο προστασίας από ιούς. Από προεπιλογή, εάν αυτή η παράμετρος δεν καθορίζεται, θα ελέγχονται μόνο τα μολυσμένα αρχεία κατά περιεχόμενα.

-fe

Να γίνει έλεγχος μόνο μολυσμένων αρχείων κατά επέκταση.

-fi

Να γίνει έλεγχος μόνο μολυσμένων αρχείων κατά περιεχόμενα.

-fa

Να γίνει έλεγχος όλων των αρχείων.

<εξαιρέσεις> – αυτή η παράμετρος ορίζει αντικείμενα που θα εξαιρούνται από τον έλεγχο.

Η παράμετρος μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές τιμές από τη λίστα που παρέχεται, οι οποίες θα χωρίζονται με κενά διαστήματα.

-e:a

Να μην γίνεται έλεγχος αρχείων.

-e:b

Να μην γίνεται έλεγχος των βάσεων δεδομένων ηλ. αλληλογραφίας.

-e:m

Να μην γίνεται έλεγχος των ηλ. μηνυμάτων με απλό κείμενο.

-e:<μάσκα αρχείου>

Να μην γίνεται έλεγχος αντικείμενων κατά μάσκα.

-e:<δευτερόλεπτα>

Να γίνεται παράλειψη των αντικειμένων που ελέγχονται για περισσότερο χρόνο από το διάστημα που καθορίζεται στη παράμετρο <δευτερόλεπτα>.

-es:<Όριο μεγέθους κοντέινερ>

Να γίνεται παράλειψη των σύνθετων αρχείων των οποίων το μέγεθος (σε MB) υπερβαίνει την τιμή που έχει καθοριστεί στην παράμετρο <Όριο μεγέθους κοντέινερ>.

Παράδειγμα:

Εκτελέστε τον έλεγχο στο φάκελο Documents and Settings (Έγγραφα και Ρυθμίσεις) και στο δίσκο <D>:

SCAN D: “C:/Documents and Settings”

Σάρωση για ιούς