Informacje o strefie zaufanej

Strefa zaufana jest utworzoną przez użytkownika listą obiektów, które nie są monitorowane przez program Kaspersky Rescue Disk. Innymi słowy, jest to zestaw wykluczeń z obszaru ochrony.

Użytkownik ręcznie tworzy strefę zaufaną w oparciu o obiekty, z którymi pracuje. Utworzenie tego typu listy wykluczeń może okazać się niezbędne na przykład, gdy Kaspersky Rescue Disk blokuje dostęp do obiektu, który uważasz za bezpieczny.

Strefa zaufana jest tworzona w oparciu o reguły wykluczeń. Reguły wykluczeń są zestawami warunków używanych przez Kaspersky Rescue Disk do weryfikacji, czy dany obiekt powinien zostać pominięty podczas skanowania.

Program pozwala na określenie zasady wykluczania plików ze skanowania:

  • Obiekt – wyklucza ze skanowania określony obiekt, katalog lub pliki odpowiadające wybranej masce.

    Obiekty wykluczone nie będą skanowane podczas skanowania dysku lub foldera, który je zawiera. Jednak, jeżeli dany wykluczony obiekt zostanie wybrany do skanowania, reguła wykluczająca nie będzie stosowana.

  • Typy zagrożeń – wyklucza obiekty ze skanowania w oparciu o ich stan zgodnie z klasyfikacją Encyklopedii Wirusów. Stan jest przypisany w oparciu o klasyfikację szkodliwych i potencjalnie niebezpiecznych programów znajdującą się w Encyklopedii Wirusów Kaspersky Lab.

    Potencjalnie niebezpieczne aplikacje nie posiadają szkodliwych funkcji, lecz mogą zostać wykorzystane jako dodatkowy składnik złośliwego kodu, ponieważ zawierają wiele luk i błędów. Kategoria ta zawiera, na przykład, narzędzia zdalnej administracji, klienty IRC, usługi FTP, narzędzia do zatrzymywania lub ukrywania procesów, keyloggery, aplikacje służące do łamania haseł, automatyczne dialery itp. Te programy nie są zaklasyfikowane jako wirusy (not-a-virus). Można je podzielić na kilka kategorii: Adware, Joke, Riskware itp. (więcej informacji o potencjalnie niebezpiecznych programach wykrywanych przez Kaspersky Rescue Disk znajdziesz w Encyklopedii Wirusów www.viruslist.pl). Programy te mogą być blokowane przez aplikację. Z uwagi na to, że wielu użytkowników korzysta z takich programów, istnieje możliwość wykluczenia ich ze skanowania. W tym celu należy jako wykluczenie określić werdykt przypisany do danego programu.

    Przykładem często używanej potencjalnie niebezpiecznej aplikacji jest Remote Administrator, który umożliwia zdalne kontrolowanie komputera. Kaspersky Rescue Disk wykrywa ten rodzaj aktywności aplikacji jako potencjalnie niebezpieczny i może go zablokować. Aby aplikacja RemoteAdmin nie była blokowana, należy utworzyć regułę wykluczeń.

Efektem dodania wykluczenia jest powstanie reguły, która może być następnie wykorzystywana przez zadania skanowania antywirusowego.

Zobacz również:

Tworzenie strefy zaufanej

Informacje o strefie zaufanej