Izvori informisanja za samostalno istraE>ivanje

Na raspolaganju su vam sledeDi izvori informisanja o aplikaciji:

  • strana o aplikaciji na Kaspersky Lab web mestu;
  • strana o aplikaciji na web mestu tehniD ke podrE!ke (u bazi znanja);
  • sistem PomoDi;
  • dokumentacija.

Strana o aplikaciji na Kaspersky Lab web mestu

Na strani http://www.kaspersky.com/kaspersky_internet_security moE>ete da nabavite opE!te informacije o Kaspersky Rescue Disk aplikaciji, njenim moguDnostima i opcijama.

Strana o aplikaciji na web mestu tehniD ke podrE!ke (baza znanja)

Na strani http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk moE>ete da pronaDete D lanke koje su napravili struD njaci iz tehniD ke podrE!ke.

Ovi D lanci sadrE>e korisne informacije, preporuke i D esto postavljena pitanja za Kaspersky Rescue Disk.

Sistem pomoDi

PomoD sadrE>i informacije o tome kako da upravljate zaE!titom raD unara: prikaE>ete stanja zaE!tite, analizirate razliD ite oblasti raD unara, izvrE!avate ostale zadatke.

Da biste otvorili pomoD, koristite vezu PomoD.

Ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za Kaspersky Rescue Disk karticu ili prozor, moE>ete da koristite kontekstnu pomoD.

Da biste otvorili kontekstnu pomoD, koristite dugme PomoD ili pritisnite taster <F1>. Kontekstna pomoD se otvara u prozoru aplikacije.

Dokumentacija

Kaspersky Rescue Disk korisniD ko uputstvo sadrE>i detaljne informacije za rad sa aplikacijom.

Izvori informisanja za samostalno istraživanje