Informacije o hardveru

Zadatak Informacije o hardveru trebao bi da se koristi ukoliko Kaspersky Rescue Disk nije u moguDe pokrenuti ni u grafiD kom, ni u tekstualnom reE>imu iz razloga E!to hardver nije podrE>an.

Zadatak Informacije o hardveru vam pruE>aju moguDnost D uvanja informacija o raD unarskom hardveru u elektronskoj formi. Pre pokretanja zadatka, umetnite prenosivi ureDaj na koji E>elite da se saD uvaju informacije o hardveru.

Informacije o hardveru nije moguDe saD uvati na CD / DVD-RW prenosive medije.

Nakon E!to zadatak zavrE!i, moE>ete da saD uvate informacije, ponovo pokrenete ili iskljuD ite raD unar biranjem odgovarajuDe opcije u prozoru koji vam se otvori. Menjajte opcije pritiskom na taster TAB. Da biste potvrdili izbor, pritisnite taster ENTER.

Nakon E!to je funkcija zavrE!ena, saD uvajte informacije na prenosivi ureDaj i poE!aljite ih struD njacima iz tehniD ke podrE!ke.

Ukoliko nemate prenosivi ureDaj, moE>ete ruD no da zapiE!ete informacije ili odE!tampate podatak sa ekrana.

Informacije o hardveru