Informacije o kôdovima treDih lica

Prilikom pravljenja ove aplikacije, koriE!Deni su i kôdovi treDih lica.

U ovom odeljku pomoDi

Programski kôd

Alatke za razvijanje

Distributivni programski kôd

Ostale informacije

Informacije o kodovima trećih lica