Ostale informacije

„Agava-C“ programska biblioteka, razvijena od strane OOO „R-Alpha“, a koriE!Dena je u svrhu provere digitalnog potpisa.

Softver moE>e da sadrE>i softverske programe koji su licencirani (ili su licencirani njegovi delovi) za korisnika pod GNU General Public License (GPL) ili drugim sliD nim slobodnim softverskim licencama koje, izmeDu ostalog, daju prava korisniku da kopira, menja ili redistribuira odreDene programe, ili njegove delove, i da ima pristup izvornom kôdu („Otvoreni izvorni kod softvera“). Ukoliko se takva dozvola zahteva za bilo koji softver, koji je distribuiran u nekom od izvrE!nih binarnih formata, takav izvorni kôd De postati dostupan tim korisnicima koji budu poslali zahtev na source@kaspersky.com ili De im biti dostavljen sa Softverom.

Dodatne informacije o kôdovima treDih lica moE>ete pronaDi u /rescue/help/License_notice_4.txt datoteci.

Ostale informacije