Programski kôd

Informacije o kôdovima treDih lica koji su koriE!Deni u pravljenju aplikacije, nalaze se u rescue/help/License_notice_1.txt datoteci.

Programski kod