Kaspersky Lab novosti

Kaspersky Lab je osnovan 1997 godine. Danas je vodeDe preduzeDe u razvoju E!iroko rasprostranjenih i visoko kvalitetnih softverskih proizvoda koji ukljuD uju antivirusnu zaE!titu, zaE!titu od neE>eljene poE!te i zaE!titu od mreE>nih napada.

Kaspersky Lab je preduzeDe rasprostranjeno E!irom sveta. SediE!te se nalazi u Ruskoj Federaciji, preduzeDe ima predstavniE!tva u Velikoj Britaniji, Francuskoj, NemaD koj, Japanu, zemljama Beneluksa, Kini, Poljskoj, Rumuniji i SAD (Kaliforniji). Novo predstavniE!tvo, „Evropski Antivirusni IstraE>ivaD ki Centar“, nedavno je otvoreno u Francuskoj. Partnerska mreE>a Kaspersky Lab preduzeDa sadrE>i preko 500 preduzeDa E!irom sveta.

Danas, Kaspersky Lab zapoE!ljava preko sto visoko kvalifikovanih struD njaka, ukljuD ujuDi 10 sa MBA diplomom i 16 sa PhD diplomom. Nekoliko antivirusnih struD njaka iz Kaspersky Lab preduzeDa su D lanovi „RaD unarske Antivirusne IstraE>ivaD ke Organizacije“ (CARO).

NajveDa vrednost naE!eg preduzeDa ogleda se u jedinstvenom znanju i struD nosti steD enoj tokom D etrnaest godina neprekidne borbe protiv raD unarskih virusa. Detaljna analiza aktivnosti raD unarskih virusa omoguDava naE!im struD njacima da predvide dalji razvoj zlonamernih programa, i da pravovremeno zaE!tite naE!e korisnike od novih napada. Ova prednost je osnova Kaspersky Lab proizvoda i usluga. Sve vreme, proizvodi naE!e kompanije ostaju jedan korak ispred ostalih distributera u antivirusnoj zaE!titi naE!ih klijenata.

Godine teE!kog rada su dovele do toga da preduzeDe bude jedno od vodeDih u razvoju antivirusnih programa. Kaspersky Lab je prvi razvio mnoE!tvo modernih standarda na polju antivirusnih programa. VodeDi proizvod kompanije, Kaspersky Anti-Virus®, pouzdano E!titi sve raD unarske sisteme od napada virusa, ukljuD ujuDi radne stanice, servere za rad sa podacima, sisteme za elektronsku poE!tu, zaE!titni zid, mreE>ni prolaz i ruD ne raD unare. Njegove pogodne i lake alatke poveDavaju nivo automatizacije u zaE!titi raD unara i mreE>a. Mnogi poznati razvojni timovi koriste jezgro Kaspersky Anti-Virus proizvoda u svojim proizvodima, ukljuD ujuDi Nokia ICG (SAD), Aladdin (Izrael), Sybari (SAD), G Data (NemaD ka), Deerfield (SAD), Alt-N (SAD), Microworld (Indija) i BorderWare (Kanada).

Korisnici Kaspersky Lab preduzeDa dobijaju E!irok spektar dodatnih usluga koje omoguDavaju stabilan rad proizvoda i potpunu usaglaE!enost sa korisnikovim specifiD nim poslovnim zahtevima. Mi pravimo, implementiramo i pruE>amo podrE!ku za antivirusne sisteme. Baze podataka Kaspersky Lab antivirusnog programa se aE>uriraju svakih sat vremena. PreduzeDe svojim korisnicima omoguDava 24-D asovnu tehniD ku podrE!ku dostupnu na nekoliko jezika.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, moE>ete nas kontaktirati putem naE!ih distributera ili direktno na Kaspersky Lab mestu. BiDe nam drago da vam pomognemo, putem telefona ili e-poE!te, u bilo kom smislu vezano za naE!e proizvode. DobiDete potpun i opseE>an odgovor na svako vaE!e pitanje.

Kaspersky Lab zvaniD no mesto:

http://www.kaspersky.com

 

Enciklopedija o virusima:

http://www.viruslist.com

 

Virus Lab:

newvirus@kaspersky.com

(samo za slanje sumnjivih objekata u arhivi)

http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html?LANG=en

(za slanje zahteva za analiziranje na viruse)

 

Kaspersky Lab web dopisno druE!tvo:

http://forum.kaspersky.com

 

Kaspersky Lab novosti