Kontaktiranje tehniD ke podrE!ke

Ukoliko se dese problemi u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije, pre svega, proverite da li naD in za reE!avanje problema je opisan u dokumentaciji, pomoDi, bazi znanja na Kaspersky Lab web mestu tehniD ke podrE!ke ili na korisniD kom dopisnom druE!tvu.

Ukoliko ne moE>ete pronaDi reE!enje za vaE! problem, molimo vas da kontaktirate Kaspersky Lab tehniD ku podrE!ku na jedan od sledeDih naD ina:

  • slanjem zahteva iz LiD nog kabineta na web mestu tehniD ke podrE!ke;
  • pozovite telefonom.

StruD njaci iz tehniD ke podrE!ke De vam odgovoriti na bilo koje vaE!e pitanje vezano za instalaciju, aktivaciju i koriE!Denje aplikacije. Ukoliko je vaE! raD unar zaraE>en, oni De vam pomoDi da uklonite posledice zlonamerne aktivnosti.

Pre kontaktiranja tehniD ke podrE!ke, molimo vas da proD itate pravila tehniD ke podrE!ke.

Kada kontaktirate tehniD ku podrE!ku, struD njaci mogu da vam zatraE>e da napravite i da im poE!aljete datoteku sa tragovima.

U ovom odeljku pomoDi

Moj Kaspersky nalog

TehniD ka podrE!ka telefonom

Pravljenje i D uvanje datoteke sa tragovima

Kontaktiranje tehničke podrške