Pravljenje i D uvanje datoteke sa tragovima

Ukoliko postoje greE!ke u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije, tehniD ka podrE!ka moE>e da vam zatraE>i da napravite datoteku sa tragovima.

Da biste napravili i saD uvali datoteku sa tragovima:

 1. U poD etnom prozoru D arobnjaka, izaberite jezik grafiD kog reE>ima pomoDu kursorskih strelica na tastaturi. Pritisnite taster ENTER.

  OtvoriDe se prozor sa razliD itim opcijama.

 2. Izaberite reE>im uD itavanja koji vam je potreban.
 3. Pritisnite taster E.
 4. Na kraju prve linije, nakon dosta razmaka umetnite trag.
 5. Pritisnite preD icu CTRL+X na tastaturi.

  Datoteka sa tragovima biDe saD uvana.

  Kada radite sa Kaspersky Rescue Disk aplikacijom, moE>ete da pristupite datoteci pomoDu upravljaD datoteka. Datoteka je smeE!tena na sledeDoj putanji: /discs/<D vrsti disk>:/Kaspersky Rescue Disk/avp<unikatna kombinacija datuma, vremena i internih podataka>.log.

  Nakon zatvaranja Kaspersky Rescue Disk aplikacije, datoteka De biti arhivirana i locirana na sledeDoj putanji: <D vrsti disk>:/Kaspersky Rescue Disk/kavrescue_sysinfo_<datum pravljenja datoteke>.

Pravljenje i čuvanje datoteke sa tragovima