TehniD ka podrE!ka telefonom

Ukoliko imate hitan problem, moE>ete da pozovete vaE!u lokalnu tehniD ku podrE!ku. Pre pozivanja ruske ili meDunarodne tehniD ke podrE!ke, molimo vas da prikupite informacije o vaE!em raD unaru i o antivirusnoj aplikaciji na njemu. Ovo De omoguDiti naE!im struD njacima da vam pomognu E!to je pre moguDe.

Tehnička podrška telefonom