Legenda

Uputstvo koristi legendu koja je navedena ispod.

Legenda

Primer teksta

Opis legende

Zapamtite da…

Upozorenja su osvetljena crvenom bojom i uokvirena su. ObaveE!tenja sadrE>e vaE>ne informacije koje su povezane sa kritiD nim akcijama u smislu bezbednosti raD unara.

Savetujemo vam da koristite…

ObaveE!tenja su uokvirena. ObaveE!tenja sadrE>e podrE!ku i pozadinske informacije.

 

Primer:

Primeri su dati u odeljku ispod sa zaglavljem „Primer“ sa E>utom pozadinom.

AE>uriranje – je…

Novi termini su obeleE>eni kurzivom (iskoE!eni su).

ALT+F4

Oznake tastera na tastaturi su obeleE>eni polupodebljanim tekstom i velikim slovima.

KljuD na imena koja su povezana sa znakom „plus“ (+) odreDuju kombinaciju tastera.

OmoguDi

Imena komponenti interfejsa, na primer, polja za unos, komande menija, dugmad, i sl., obeleE>eni su polupodebljanim tekstom.

Da biste konfigurisali planirani zadatak:

Instrukcije su obeleE>ene strelicama.

PoD etne reD enice ili instrukcije su zakoE!ene.

help

Tekstovi u komandnim linijama ili prikazani tekstovi na ekranu imaju poseban oblik slova.

<IP adresa vaE!eg raD unara>

Promenljive su obeleE>ene izmeDu znakova veDe i manje. Umesto promenljivih postavlja se odgovarajuDa vrednost u svakom sluD aju, a znakovi veDe i manje se izostavljaju.

Legenda