U ovom dokumentu

Kaspersky Rescue Disk korisniD ko uputstvo sadrE>i informacije kako se uD itava, konfiguriE!e i radi sa Kaspersky Rescue Disk aplikacijom.

SledeDi odeljci se sadrE>e u dokumentu:

Dodatni izvori informisanja

Odeljak sadrE>i informacije o dodatnim izvorima podataka o aplikaciji i Internet resursima gde moE>ete da diskutujete o aplikaciji, delite nove ideje i postavljate pitanja kako biste dobili pomoD.

Kaspersky Rescue Disk

Ovaj odeljak sadrE>i opis novih opcija u aplikaciji, kao i kratke informacije o njenim glavnim funkcionalnostima. Ovde moE>ete da pronaDete hardversku i softversku zahtevnost koju raD unar mora da ima kako bi mogao da uD ita Kaspersky Rescue Disk.

Snimanje Kaspersky Rescue Disk na prenosivi ureDaj

Ovaj odeljak detaljno opisuje kako moE>ete da snimite Kaspersky Rescue Disk na prenosivi ureDaj.

UD itavanje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Ovaj odeljak sadrE>i uputstva koja vam omoguDavaju da preuzmete aplikaciju i pripremite se za rad sa Kaspersky Rescue Disk.

Rad sa Kaspersky Rescue Disk u grafiD kom reE>imu

Ovaj odeljak opisuje Kaspersky Rescue Disk reE>im rada u grafiD kom okruE>enju. Odeljak sadrE>i informacije o antivirusnom interfejsu, instalaciji i iskljuD ivanju, umetnutim aplikacijama i dodatnim funkcijama Kaspersky Rescue Disk aplikacije. Ovde moE>ete da pronaDete podatke o zaE!titi raD unara, kako se analiziraju objekti na viruse i aE>uriranje antivirusnih baza na vaE!em raD unaru. Ovde moE>ete da pronaDete informacije o karantinu, rezervnoj kopiji, izveE!tajima i kako da radite sa njima. Odeljak takoDe sadrE>i i opis kako da konfiguriE!ete Kaspersky Rescue Disk.

Rad sa Kaspersky Rescue Disk u tekstualnom reE>imu

Ovaj odeljak opisuje kako da radite sa Kaspersky Rescue Disk aplikacijom u tekstualnom reE>imu pomoDu Midnight Commander upravljaD a datotekama. To ukljuD uje probleme kao E!to su analiziranje objekata na viruse i aE>uriranje antivirusnih baza na vaE!em raD unaru. Informacije o podeE!avanju mreE>e se nalaze ovde.

Informacije o hardveru

Ovaj odeljak opisuje kako da saD uvate informacije o vaE!em hardveru u elektronskom obliku u sluD aju da je potrebno da ga poE!aljete u Kaspersky Lab.

OgraniD enja u radu aplikacije

Ovaj odeljak opisuje ograniD enja na koja moE>ete naiDi u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije.

Kontaktiranje tehniD ke podrE!ke

Odeljak sadrE>i preporuke kako da dobijete podrE!ku na Mom Kaspersky nalogu na Kaspersky Lab web mestu tehniD ke podrE!ke ili telefonom. Ovaj odeljak takoDe sadrE>i preporuke kako da napravite i saD uvate datoteku sa tragovima.

AzbuD ni spisak

Ova oblast sadrE>i spisak termina koji se koriste u ovom dokumentu i njihove definicije.

Kaspersky Lab ZAO

Odeljak sadrE>i informacije o Kaspersky Lab proizvoDaD u softvera. TakoDe sadrE>i i opise ostalih aplikacija i kontaktne informacije preduzeDa.

Informacije o kôdovima treDih lica

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o kôdovima treDih lica D iji su kôdovi koriE!Deni za pravljenje aplikacije.

U ovom dokumentu