OgraniD enja u radu aplikacije

Aplikacija trenutno ima sledeDa ograniD enja:

  • Ukoliko se izabere grafiD ki reE!im, raD unar se iskljuD i, Kaspersky Rescue Disk se neDe uD itati. VeDina problema je u otkrivanju i uD itavanju upravljaD kih programa za grafiD ke kartice (video adaptere) ili izlazne ureDaje.
  • Kaspersky Rescue Disk ne prikazuje logiD ke ureDaje prilikom biranja oblasti analiziranja, veD samo pokretaD ke (engl. boot) sektore. Najverovatniji problem koji vam se moE>e desiti jeste da D vrsti diskovi i USB ureDaji, prilikom povezivanja, ne budu otkriveni – verovatno koristite RAID.

TakoDe pogledajte:

Kontektiranje tehniD ke podrE!ke

Informacije o hardveru

Ograničenja u radu aplikacije