O aE>uriranju

OdrE>avanje aplikacije aE>urnom je preduslov za pouzdanu zaE!titu vaE!eg raD unara. Novi virusi, Trojanci, i zlonamerni softver pojavljuju se svakodnevno, tako da je vaE>no da se redovno aE>urira aplikacija kako bi vaE!i liD ni podaci bili stalno zaE!tiDeni. Informacije o pretnjama i naD inima otklanjanja se D uvaju u bazama podataka Kaspersky Rescue Disk aplikacije, tako da blagovremeno aE>uriranje je bitan deo u odrE>avanju pouzdane zaE!tite.

Da biste aE>urirali antivirusne baze podataka, pokrenite zadatak aE>uriranja. Dok je zadatak je pokrenut, Kaspersky Rescue Disk preuzima aE>uriranja i instalira ih na vaE! raD unar.

Ukoliko su baze podataka oE!teDenje tokom postupka aE>uriranja, moE>ete da vratite aE>uriranje. Pre nego E!to se aE>uriraju baze podataka, Kaspersky Rescue Disk pravi rezervnu kopiju njih u sluD aju da zatreba da se vrate na prethodnu verziju.

Kaspersky Rescue Disk se aE>urira u skladu sa unapred zadatim parametrima.

Ukoliko postojeDe postavke ne odgovaraju vaE!im potrebama, moE>ete da:

Antivirusne baze podataka trebaju da su stalno aE>urne. MoE>ete se odluD iti da li je potrebno da se aE>uriranja preuzimaju na osnovu stanja (statusa) aplikacije, na kartici Centar aE>uriranja u glavnom prozoru aplikacije. Na kartici se prikazuju sledeDe postavke:

  • Stanje baze podataka (aE>urne, zastarele ili oE!teDene).

    Prilikom izbora izvora aE>uriranja, antivirusne baze podataka na vaE!em raD unaru se porede sa onima na izvoru za aE>uriranje. Ukoliko baze podataka na raD unaru se razlikuju od onih na serveru za aE>uriranje, aplikacija preuzima samo uveDani deo aE>uriranja (tj. ispravke, dopune).

  • Datum i vreme izdavanja.
  • Broj definicija u bazi podataka i njen sastav.

Za detaljnije informacije o dogaDajima koji su se dogodili tokom zadatka, idite na izveE!taj o aE>uriranju (veza IzveE!taj u gornjem delu prozora). TakoDe moE>ete videti pregled aktivnost virusa na www.kaspersky.com klikom na vezu Pregled aktivnosti virusa.

TakoDe pogledajte:

O postavkama aE>uriranjaVrati prethodne baze podataka

O ažuriranju