KoriE!Denje sloE>enog filtriranja

Da biste odredili sloE>ene uslove filtriranja:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
 3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj. Kao rezultat, odgovarajuDa imena biDe prikazana u prozoru koji se otvori.
 4. Levi tasterom miE!a kliknite na oblast levo od kolone za koju E>elite da odredite sloE>eno filtriranje. U prozoru koji se otvori, izaberite PrilagoDeno (pogledajte ilustraciju ispod). TakoDe moE>ete da izaberete Filtriraj po ovom polju u prikazanom kontekstnom meniju nakon E!to kliknete desnim tasterom miE!a na potrebnu kolonu u tabeli.

  Rescue Disk difficult Korišćenje složenog filtriranja

  Biranje sloE>enog filtriranja

 5. U prozoru PrilagoDeni filter koji se otvori, odredite potrebne uslove filtriranja.

  OgraniD enja upita su odreDena u poljima u desnom delu prozora. Levi deo od padajuDe liste PrikaE>i redove gde se koristi za izbor uslova za upit dogaDaja (na primer, je veDe od, npr. vrednosti koje prelazi u odreDenom polju sa desne strane).

  Rescue Disk hard filter Korišćenje složenog filtriranja

  OdreDivanje sloE>enih uslova filtriranja:

  Ukoliko E>elite da upit podataka zadovoljava odreDene uslove, izaberite i. Ukoliko su potrebni jedan ili dva uslova, izaberite ili.

  Za nekoliko tipova u kolonama, interval pretrage nije ograniD en na brojnu niti vremensku vrednost, veD moE>ete koristiti i slovnu (na primer, vrednost upita moE>e biti U redu za kolonu Rezultat). U ovom sluD aju reD je odreDena kao ograniD enje koje De se porediti sa ostalim reD ima po azbuD nom redosledu.

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Korišćenje složenog filtriranja