O izveE!tajima

Svi analizirani objekti i aE>uriranja se D uvaju (evidentiraju) u izveE!tajima. Oni prikazuju broj E!tetnih i sumnjivih objekata koji su otkriveni u odreDenom periodu rada aplikacije.

Dok radite sa izveE!tajima moE>ete da obavite sledeDe akcije:

 • Izaberete zadatak za koji E>elite da prikaE>ete izveE!taj.
 • Upravljanje grupom podataka.

  MoE>ete da upravljate grupom podataka predstavljenom u izveE!taju. Informacije mogu biti grupisane po broju atributa.

 • Izaberite tip dogaDaja za koji izveE!taj treba biti napravljen.

  Potpuna lista vaE>nih dogaDaja koji su se desili prilikom zadatka analiziranja ili aE>uriranja baza podataka se prikazuje u izveE!taju. MoE>ete da izaberete koji tipovi dogaDaja trebaju da se snimaju (evidentiraju) u izveE!taj.

 • Upravljanje podacima koji su prikazani na ekranu.

  DogaDaji koji su ukljuD eni u izveE!taj biDe prikazani u tabeli. MoE>ete da napravite skup podataka za filtriranje informacija, navoDenjem uslova ograniD enja.

 • Izaberite kako statistiD ke informacije trebaju da se prikazuju na ekranu.

  U donjem delu prozora prikazana je statistika Kaspersky Rescue Disk zadataka.

 • SaD uvajte izveE!taj u datoteku.
 • Odredite sloE>ene uslove filtriranja.

  MoE>ete da odredite kriterijum za pretragu podataka u bilo kojoj koloni tabele. Upit podataka pomoDu sloE>enog filtera je zasnovano na logiD koj konjunkciji (logiD ko I) i na disjunkciji (logiD ko ILI) koje mogu da se koriste za kontrolu upita.

 • Pretraga dogaDaja se deE!ava na sistemu i obraDuje ih aplikacija.

Analiziranje objekata i operacija aE>uriranja se evidentira u odeljku statistika. MoE>ete da prikaE>ete proE!irene statistike u grafiD kom obliku ili u tabelarnom prikazu (u zavisnosti od zadatka). ProE!irene statistike se biraju pomoDu Rescue Disk button1 O izveštajima dugmeta u gornjem delu prozora. Ovde moE>ete da proverite koliko se dogodilo kvarova i sumnjivih objekata koje je otkrila aplikacija, a moE>ete prikazati i one koje su dezinfikovani, izbrisani ili smeE!teni u karantin.

TakoDe pogledajte:

IzveE!taji i skladiE!ta

O izveštajima