Akcije nad objektima iz karantina

Da biste obavili akcije nad objektima iz karantina:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu Karantin u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
 3. U prozoru koji se otvori, na kartici Otkrivene pretnje, izaberite objekat desnim tasterom miE!a kako biste otvorili kontekstni meni.
 4. Izaberite akcije koje trebaju da se obave nad objektom:
  • Analiziraj – analizira sve objekte iz karantina.
  • IzbriE!i sa liste – uklanja otkrivene objekte sa liste Nakon E!to je objekat uklonjen sa liste, on je izbrisan i iz rezervne kopije.
  • Oporavi – oporavlja (tj. vraDa) objekat.
  • Dezinfikuj sve – neutraliE!e sve objekte sa liste. Aplikacija De pokuE!ati da obradi objekte pomoDu antivirusne baza podataka.

   Akcija je dostupna samo za aktivne pretnje.

  • OD isti listu – poniE!tava listu otkrivenih objekata. BiDete u moguDnosti da izbriE!ete objekte sa liste i iz rezerve kopije.

   Nije moguDe izbrisati objekte samo sa liste.

TakoDe pogledajte:

O karantinu

Akcije nad objektima iz karantina