O rezervnoj kopiji

Ponekad, integracija objekta se ne moE>e odrE>ati tokom dezinfekcije. Ukoliko dezinfikovana datoteka sadrE>i vaE>ne informacije, a nakon dezinfekcije postala je potpuno ili delimiD no nedostupna, moE>ete da pokuE!ate da oporavite objekat iz rezervne kopije.

Rezervna kopija je kopija originalnog E!tetnog objekta koja se pravi prilikom prve dezinfekcije ili brisanja objekta i D uva se u rezervnoj kopiji.

SkladiE!te rezervne kopije je posebno skladiE!te koje sadrE>i rezervne kopije E!tetnih objekata nakon obrade ili brisanja. Glavna funkcija skladiE!ta rezervne kopije jeste da pruE>i moguDnost oporavka originalnog objekta u bilo kom trenutku. Datoteke u rezervnoj kopiji se D uvaju u posebnom formatu koji nije E!tetan. MoE>ete da izmenite postavke skladiE!tenja objekata u rezervnoj kopiji.

TakoDe pogledajte:

Duvanje objekata iz karantina i rezervne kopije

O rezervnoj kopiji