PodeE!avanje mreE>e

Ova opcija moE>e konfigurisati mreE>ni adapter i promeniti postavke sistema za posredniD ki server. Nakon E!to su promenjene postavke posredniD kog servera, preuzimanje aE>uriranja i pregledaD De nastaviti sa radom u skladu sa postavkama posredniD kog servera koje ste skoro odredili.

MoE>ete da odvojeno odredite postavke posredniD kog servera za zadatak aE>uriranja i za web pregledaD .

Podešavanje mreže