Web pregledaD

Firefox web pregledaD je integrisan u Kaspersky Rescue Disk aplikaciji, tako da moE>ete da prikazujete web mesta i da D uvate strane koje ste posetili. MoE>ete da prikaE>ete sve poseDene strane, D ak i nakon izlaska iz Kaspersky Rescue Disk.

Da biste pristupili web stranama koje su integrisane u pregledaD u, obavezna je lokalna mreE>na veza (engl. Local Area Network connection). Podrazumevano web pregledaD radi sa sistemom posredniD kog servera. MoE>ete da odvojeno odredite postavke posredniD kog servera za web pregledaD . Podrazumevano se prikazuje Kaspersky Lab web mesto u pregledaD u.

Web pregledač