Traka zadataka

Prikazana tabla je traka zadataka u donjem delu ekrana gde je prikazana i Rescue Disk start menu Traka zadataka ikona. Klikom na Rescue Disk start menu Traka zadataka ikonu otvarate Kaspersky Rescue Disk meni. TakoDe, moE>ete da otvorite i meni pomoDu miE!a. Da biste to uradili, desnim tasterom miE!a kliknite bilo gde na radnoj povrE!ini.

Ovo otvara meni koji pruE>a brzi pristup sistemskim elementima (pogledajte sliku ispod).

Rescue Disk menu krd Traka zadataka

Kaspersky Rescue Disk meni

Meni sadrE>i stavke koje pruE>aju sledeDe alatke:

  • Rescue Disk kaspersky krd Traka zadataka Kaspersky Rescue Disk – pokreDe antivirusnu aplikaciju.
  • Uprav. datotekama – pokreDe X File Explorer (xfe) upravljaD datotekama.
  • Web pregledaD  – pokreDe Mozilla Firefox web pregledaD .
  • Terminal – pokreDe konzolu operativnog sistema.
  • Slika ekrana – kopira prikazanu sliku na ekranu i indicira putanju do saD uvane datoteke.
  • PodeE!avanje mreE>e – otvara prozor za konfiguraciju mreE>e. U prozoru koji se otvori, moE>ete da konfiguriE!ete mreE>ni adapter i izmenite postavke posredniD kog servera.
  • O Kaspersky Rescue Disk – otvara prozor koji sadrE>i informacije o Kaspersky Rescue Disk verziji.
  • Ponovo pokreni raD unar – otvara prozor za potvrdu ponovnog pokretanja raD unara.
  • IskljuD i raD unar – otvara prozor za potvrdu iskljuD ivanja raD unara.

TakoDe moE>ete da promenite poziciju svih prozora na radnoj povrE!ini. Da biste to uD inili, desnim tasterom miE!a kliknite na povrE!inu trake zadataka kako biste otvorili kontekstni meni i izabrali potrebne akcije.

Traka zadataka