O postavkama obaveE!tenja

RazliD iti dogaDaji mogu se desiti u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije. Oni mogu biti savetodavnog karaktera ili da sadrE>e vaE>ne informacije. Na primer, dogaDaj moE>e da vas obavesti o uspeE!nom aE>uriranju aplikacije ili moE>e da saD uva greE!ku koja treba hitno da se otkloni.

Dok radite, Kaspersky Rescue Disk E!alje sledeDe tipove obaveE!tenja:

  • KritiD na obaveE!tenja – obaveE!tenja od kritiD ne vaE>nosti koja ukazuju na probleme u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije, ili ranjivosti u zaE!titi vaE!eg raD unara: na primer, oE!teDene su baze podataka, ili je kljuD istekao.
  • Funkcionalne greE!ke – obaveE!tenja o dogaDajima koji D ine aplikaciju beskorisnom: na primer, nema kljuD a ili baze podataka aplikacije.
  • VaE>na obaveE!tenja – obaveE!tenja o dogaDajima koji zahtevaju paE>nju, jer oni odraE>avaju vaE>ne situacije u radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije: na primer, zaE!tita je onemoguDena ili nije obavljeno potpuno analiziranje veD duE>e vreme.
  • Manje bitna obaveE!tenja – referentni tip poruke o dogaDajima koji po pravilu ne sadrE>i vaE>ne informacije: na primer, svi E!tetni objekti su dezinfikovani.

Da biste omoguDili / onemoguDili obaveE!tenja o dogaDajima, kliknite na dugme Postavke, koje je smeE!teno u vrhu glavnog prozora aplikacije, izaberite odeljak ObaveE!tenja i obeleE>ite polje OmoguDi obaveE!tenja o dogaDajima.

U cilju dobijanja informacija o radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije, moE>ete da koristite opciju obaveE!tenja. Podrazumevano, korisnik se obaveE!tava iskaD uDim porukama koje se prikazuju za sve dogaDaje. TakoDe, moE>ete i da onemoguDite opciju prikazivanja obaveE!tenja i odredite tipove obaveE!tenja koje E>elite da dobijate.

TakoDe pogledajte:

ObaveE!tenja

O postavkama obaveštenja