Objekti za analiziranje

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da konfiguriE!ete postavke analiziranja objekata na vaE!em raD unaru.

U ovoj oblasti:

O postavkama za analiziranje objekata

Promena nivoa bezbednosti

Promena akcija koje trebaju da se obave prilikom otkrivanja objekata

Promena tipa objekata za analiziranje

OgraniD avanje trajanja analiziranja

Analiziranje sloE>enih datoteka

Promena reE>ima analiziranja

Oporavak podrazumevanih postavki analiziranja

Objekti za analiziranje