O postavkama za analiziranje objekata

NaD in koji se koristi za analiziranje objekata na vaE!em raD unaru bira se u postavkama potrebnog zadatka.

Da biste konfigurisali analiziranje objekata:

 • Promena nivoa bezbednosti.

  Nivo bezbednosti je skup unapred zadatih vrednosti postavki analiziranja. Kaspersky Lab struD njaci razlikuju tri nivoa bezbednosti:

  • Visoki – najkompletnije analiziranje D itavog raD unara ili zasebnih diskova, fascikli ili datoteka.
  • PreporuD eni – isti objekti se analiziraju kao i u nivou Visoki, osim datoteka e-poE!te.
  • Niski – nivo zahteva najmanje RAM resursa, iz razloga E!to je ograniD en (smanjen) broj analiziranih datoteka.

  MoE>ete da analizirate nivoom koji najviE!e odgovara vaE!im potrebama.

 • Odredite tipove datoteka koji trebaju da se analiziraju na viruse.

  Podrazumevano Kaspersky Rescue Disk analizira samo potencijalno zarazne datoteke. MoE>ete smanjiti ili ograniD iti opseg zaE!tite promenom tipova datoteka koje trebaju da se analiziraju. Na primer, E>elite da analizirate samo .exe datoteke sa prenosivih ureDaja. MeDutim, uverite se da ne izlaE>ete vaE! raD unar pretnji od zaraze prilikom spuE!tanja opsega zaE!tite.

 • OgraniD ite trajanje analiziranja.

  MoE>ete da postavite ograniD enje na trajanje analiziranja za svaku datoteku. Analiziranje takvih datoteka biDe zaustavljeno nakon odreDenog vremena.

 • Odredite postavke za analiziranja sloE>enih datoteka.

  Dest naD in sakrivanja virusa jeste umetanjem istih u sloE>ene datoteke, kao E!to su arhive, baze podataka, itd. Da biste otkrili viruse koji su skriveni na ovaj naD in, sloE>ena datoteka mora prvo da se raspakuje E!to moE>e znaD ajno usporiti analiziranje.

  MoE>ete da odredite tip datoteka koje trebaju da se analiziraju. MoE>ete, takoDe, da odredite maksimalnu veliD inu sloE>ene datoteke koja treba da se analizira. SloE>ene datoteke koje su veDe od odreDene vrednosti, neDe biti analizirane.

 • Izaberite naD ine analiziranja, kako biste odredili njenu dubinu.

  MoE>ete da uredite postavke analiziranja i odredite njenu dubinu. Podrazumevani reE>im uvek koristi zapise iz baze podataka aplikacije za traE>enje pretnji.

  Baze podataka su saD inili Kaspersky Lab struD njaci. One sadrE>e opE!irne opise svih trenutno postojeDih pretnji po bezbednost raD unara, kao i sve metode koje se koriste za otkrivanje i dezinfekciju. Kaspersky Lab neprestano aE>urira baze podataka sa novonastalim pretnjama. Da biste dostigli najviE!i kvalitet otkrivanja pretnji, savetujemo vam da redovno aE>urirate baze podataka sa Kaspersky Lab servera za aE>uriranje.

  U reE>imu analiziranja, Kaspersky Rescue Disk uvek se koristi poreDenje pronaDenih objekta sa zapisima u bazi podataka, takozvanim potpisima analiziranja. MoE>ete da koristite analiziranje primenom steD enog znanja. Ovaj naD in se sadrE>i od analiziranja akcija koje objekat obavlja na sistemu. Ukoliko su te akcije tipiD ne za zlonamerni objekat, objekat De najverovatnije biti klasifikovan kao zlonamerni ili sumnjivi.

  TakoDe moE>ete izabrati i nivo detaljnosti (opseE>nosti) analiziranja primenom steD enog znanja: povrE!no, srednje ili opseE>no. Da biste to i uradili, pomerite klizaD na E>eljenu poziciju.

 • Odredite akcije koje trebaju da se obave prilikom otkrivanja objekata.

  Ukoliko se otkrije pretnja, Kaspersky Rescue Disk dodeljuje jedan od sledeDih stanja:

  • stanje zlonamernog programa (kao E!to je virus ili Trojanac);
  • stanje potencijalno zarazan kada nije moguDe nedvosmisleno odrediti da li je objekat zaraE>en. Ovo se deE!ava kada aplikacija otkrije deo kôda nepoznatog virusa, izmenjenog ili poznatog virusa u datoteci.

  Kaspersky Rescue Disk De vas obavestiti ukoliko se otkrije zaraE>eni ili potencijalno zaraE>eni objekat tokom analiziranja na viruse. Trebali biste da odmah izaberete akciju za obradu nad E!tetnim objektom. Podrazumevano, Kaspersky Rescue Disk bira opciju Pitaj nakon analiziranja za akciju nad otkrivenim objektima. MoE>ete da promenite akciju.

 • Oporavite podrazumevane postavke.

  Kaspersky Lab smatra te postavke kao optimalne i kombinuje ih u PreporuD enom nivou bezbednosti.

TakoDe pogledajte:

O analiziranju objekata na viruse

O postavkama za analiziranje objekata