O pouzdanoj oblasti

Pouzdana oblast je lista objekata koju je napravio korisnik, a Kaspersky Rescue Disk aplikacija je ne nadgleda. Drugim reD ima, to je set izuzetaka iz opsega zaE!tite.

Korisnik ruD no pravi pouzdanu oblast zasnovanu na svojstvima objekata sa kojima on ili ona rade. MoE>da vam zatreba takva lista izuzetaka, na primer, kada Kaspersky Rescue Disk blokira pristup objektu za koji ste apsolutno sigurni da je bezbedan.

Pouzdana oblast se pravi na osnovu pravila izuzetaka. Pravila izuzetaka su set uslova koje Kaspersky Rescue Disk koristi za proveru da li objekat moE>e da preskoD i iz analiziranja.

MoE>ete da odredite osnov za izuzimanje datoteka iz analiziranja:

  • Objekat izuzima dati objekat, direktorijum ili datoteke iz analiziranja pod uslovom da imaju istu masku.

    Izuzeti objekat se ne analizira prilikom analiziranja diska ili fascikle gde se isti nalazi. MeDutim, ukoliko E>elite da ga analizirate odvojeno, pravilo izuzetka se ne primenjuje.

  • Tip pretnje znaD i iskljuD ivanje objekata iz analiziranja na osnovu njihovog statusa po klasifikaciji Enciklopedije o virusima. Ovaj status (tj. stanje) dodeljeno je na osnovu klasifikacije zlonamernih softvera i potencijalnih pretnji koje su pronaDene u Kaspersky Lab Enciklopediji o virusima.

    Potencijalno E!tetni softver nema zlonamernu funkciju, ali moE>e da se iskoristi kao pomoDna komponenta zlonamernog kôda, iz razloga E!to sadrE>i rupe i greE!ke. Ova kategorija ukljuD uje, na primer, programe za udaljene programe za administraciju, IRC klijente, ftp usluge, usluge svih vrsta za zaustavljanje procesa i sakrivanja istih, zlonamerne pamtioce unosa sa tastature, makroe za lozinke, automatske pozivaoce, i sl. Ovi programi nisu klasifikovani kao virusi (not-a-virus). Oni mogu da se podele na razliD ite vrste, kao E!to su, Reklame, PoE!alice, RiziD an softver, i sl. (za viE!e informacija o potencijalno zlonamernom softveru koje Kaspersky Rescue Disk otkriva, potraE>ite u Enciklopediji o virusima na www.viruslist.com). Ovi programi mogu biti blokirani od strane aplikacije. PoE!to se mnogi od njih E!irom sveta koriste, postoji moguDnost izuzimanja potencijalno zlonamernih programa iz analiziranja. Da biste to uradili, morate da odredite presude dodeljene tim programima kao izuzetke.

    Na primer, moE>da D esto koristite program za udaljeni pristup, koji vam omoguDava kontrolu udaljenog raD unara. Kaspersky Rescue Disk gleda na ovaj tip aplikacije kao na potencijalno E!tetnu i moE>da je blokira. Da biste spreD ili blokiranje aplikacije, morate da napravite pravilo izuzetka koje odreDuje RemoteAdmin.

Kada je izuzetak dodat, njegov rezultat u pravilo, takva aplikacija se izuzima iz analiziranja na viruse.

TakoDe pogledajte:

Pravljenje pouzdane oblasti

O pouzdanoj oblasti