Pravljenje liste objekata za analiziranje

Da biste napravili liste objekata za analiziranje:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Na kartici Analiziranje objekata, obavite sledeDe akcije:
  • Kliknite na vezu Dodaj. Ovo De otvoriti Objekat za analiziranje prozor. Dodajte objekat u listu objekata za analiziranje.

   Kliknite na dugme U redu nakon E!to dodate sve objekte koje E>elite.

   Ukoliko je obeleE>eno polje Rescue Disk mark fs Pravljenje liste objekata za analiziranje UkljuD ujuDi potfascikle dok pridodajete objekat, analiziranje De se obavljati rekurzivno.

  • Da biste izbrisali objekat sa liste, kliknite na vezu IzbriE!i.
  • Da biste uredili objekat sa liste, kliknite na vezu Uredi.

  Kao dodatak brisanju objekata sa liste, moE>e neki objekat da izuzmete privremeno. Da biste to uradili, izaberite objekat sa liste i uklonite oznaku iz polja sa leve strane njegovog imena.

  Objekti koji se podrazumevano pojavljuju u listi nije moguDe ureDivanje ili brisanje.

  Ukoliko je oblast analiziranja prazna, ili ne sadrE>i izabrane objekte, zahtevani zadatak nije moguDe pokrenuti.

TakoDe pogledajte:

O analiziranju objekata na viruse

Pravljenje liste objekata za analiziranje