Stanje zaE!tite raD unara

Ukoliko je ugroE>ena zaE!tita vaE!eg raD unara, stanje De vas obavestiti o tome. Ikona zaE!tite menja svoju boju (pogledajte ilustraciju ispod).

Rescue Disk stat Stanje zaštite računara

Trenutno stanje zaE!tite raD unara

Postoje tri moguDe vrednosti za stanje zaE!tite: svaka od njih je obeleE>ena svojom bojom kao boja E!top svetla.

Rescue Disk icon green Stanje zaštite računara – zelena. Boja ove ikone ukazuje na to da je vaE! raD unar zaE!tiDen – Kaspersky Rescue Disk baze podataka su aE>urirane na vreme, analiziranje na viruse nije otkrilo bilo kakav zlonamerni objekat ili su zlonamerni objekti dezinfikovani.

Rescue Disk icon yellow Stanje zaštite računara – E>uta. Boja ukazuje na smanjenu zaE!titu. Na primer, antivirusne baze podataka su zastarele.

Rescue Disk icon red Stanje zaštite računara – crvena. Boja ukazuje da postoje problemi koji mogu prouzrokovati zarazu vaE!eg raD unara i gubitak podataka: aplikacija nije aE>urirana duE>e vreme ili su otkriveni zlonamerni objekti koji zahtevaju hitnu obradu.

Pretnje po bezbednost moraju se otkloniti D im se pojave. Na kartici Stanje moE>ete da prikaE>ete listu problema, njihove opise i predloge postupaka za otklanjanje (pogledajte ilustraciju ispod), koje moE>ete da izaberete dvostrukim klikom na ikonu stanja (pogledajte ilustraciju ispod).

Rescue Disk sost zash rus Stanje zaštite računara

ReE!avanje bezbednosnih problema

Problemi su prikazani na osnovu njihovih bezbednosnih nivoa: prvo su najvaE>niji, sa crvenom ikonom stanja, zatim malo manje vaE>ni (E>uta ikona stanja), i poslednje su poruke obaveE!tenja sa zelenom ikonom stanja. Za svaki problem je pruE>en i opE!iran opis.

Za problem Otkrivene su pretnje dostupne su sledeDe opcije:

  • NeutraliE!i sve. Kliknite na dugme NeutraliE!i sve kako biste popravili problem, E!to je preporuD ena akcija.
  • OpE!irnije. Kliknite na dugme OpE!irnije kako biste se premestili na karticu Otkrivene pretnje, gde moE>ete da prikaE>ete opE!irne informacije o otkrivenim pretnjama.

Za Baze podataka su zastarele dostupne su sledeDe opcije:

  • AE>uriraj odmah. Kliknite na dugme AE>uriraj odmah kako biste se premestili na karticu Centar aE>uriranja, gde moE>ete da pokrenete zadatak aE>uriranja.

Da biste prikazali prethodno sakrivene poruke u listi, u odeljku Neke poruke su sakrivene, kliknite na dugme PrikaE>i sakrivene poruke.

Stanje zaštite računara