O tekstualnom reE>imu

Tekstualni reE>im predstavlja korisniD ko okruE>enje u kom se koriste alfanumeriD ki znaci i ulazno-izlazni grafiD ki znaci, kao i predstavljanje informacija. Tekstualni reE>im sadrE>i nekoliko ulazno-izlaznih ureDaja (posebno memoriju) i veoma veliku brzinu prikaza informacija.

Kaspersky Rescue Disk tekstualni reE>im kombinuje komandnu liniju i konzolni reE>im koji nudi Midnight Commander upravljaD datotekama.

Dostupne su sledeDe funkcije u tekstualnom reE>imu:

  • konfiguracija mreE>e (mreE>nog adaptera, posredniD kog servera);
  • pokretanje Kaspersky Rescue Disk konzole;
  • analiziranje objekata (objekata koji se automatski pokreDu, pokretaD kih sektora, diskova, direktorijuma diska, svih objekata);
  • aE>uriranje baza podataka;
  • vraDanje poslednjeg aE>uriranja;
  • pomoD vezana za sintaksu komande;
  • ponovno pokretanje vaE!eg raD unara.
  • zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije i iskljuD ivanje raD unara.

U tekstualnom reE>imu moE>ete samo da pokrenete analiziranje objekata i aE>uriranje. Da biste izmenili postavke zadatka, pokrenite aplikaciju u grafiD kom reE>imu.

O tekstualnom režimu