Analiziranje na viruse

Da biste pokrenuli zadatak analiziranja,

u korisniD kom meniju izaberite jednu od sledeDih opcija:

  • Analiziraj <disk> – Kaspersky Rescue Disk analizira svaki objekat (datoteku) na disku. Ukoliko se pronaDe zaraE>eni ili sumnjivi objekat, korisnik treba da obavi akcije nad njim.

    Nakon obraDivanja zaraE>enog / sumnjivog objekta, Kaspersky Rescue Disk uklanja sve hiperveze do tog objekta iz registratora i direktorijuma Windows usluE>nih datoteka.

  • Analiziraj sve datoteke – Kaspersky Rescue Disk analizira sve datoteke u svim ureDajima, ukljuD ujuDi objekte koji se automatski pokreDu i pokretaD ke (engl. boot) sektore.
  • Analiziraj startne objekte – Kaspersky Rescue Disk analizira registratore i .inf, .ini, .bat tipove datoteka u direktorijumu Windows usluga i na svim prikljuD enim ureDajima. Svaki objekat se analizira na viruse. Ukoliko se pronaDe zaraE>eni ili sumnjivi objekat, korisnik treba da obavi akcije nad njim.

    Nakon obraDivanja zaraE>enog / sumnjivog objekta, Kaspersky Rescue Disk uklanja sve hiperveze do tog objekta iz registratora i direktorijuma Windows usluE>nih datoteka.

  • Analiziraj poD etne sektore diska – Kaspersky Rescue Disk analizira da li postoje zlonamerni objekti u poD etnim sektorima diska na svim diskovima. Ukoliko su otkriveni zlonamerni objekti, korisnik moE>e da izabere akciju nad njima.

    Nakon obraDivanja zlonamernog objekta, Kaspersky Rescue Disk uklanja sve hiperveze do tog objekta iz registratora i direktorijuma Windows usluE>nih datoteka.

Analiziranje na viruse