Prikazivanje PomoDi

Da biste prikazali pomoD za kombinaciju tastera u upravljaD u datoteka,

u korisniD kom meniju, izaberite dugme PomoD.

Prikazivanje Pomoći