Analiziranje na viruse

Pokretanje analiziranja odreDenih oblasti na viruse i obrada zlonamernih objekata iz komandne linije, uglavnom izgleda ovako:

SCAN [<objekat za analiziranje>] [<akcija>] [<tipovi datoteka>] [<izuzeci>] [<postavke izveE!taja>]

Imena diskova moraju biti odreDeni velikim slovima, na primer C:/file.txt, gde C predstavlja ime diska.

Opis postavki:

<objekat za analiziranje> – ova postavka vam pruE>a listu objekata koji su analizirani na prisustvo zlonamernog kôda.

Postavka moE>e da ukljuD uje nekoliko vrednosti koje se nalaze u listi, odvojeno razmacima.

<datoteke>

Lista putanja do datoteka i/ili fascikli koje trebaju da se analiziraju.

MoE>ete da unesete apsolutne ili relativne putanje do datoteke. Stavke u listi su odvojene razmacima.

BeleE!ka:

  • Ukoliko ime objekta sadrE>i razmak, onda ime tog objekta mora biti smeE!teno u znacima navoda.
  • Ukoliko odredite konkretnu fasciklu, sve datoteke u njoj se analiziraju.

<ime_diska>:/<fascikla>

Analizira se disk, gde <ime_diska> predstavlja ime diska, a <fascikla> putanju do fascikle koja treba da se analizira.

<akcija> – ova postavka odreDuje koja akcija treba da se obavi nad zlonamernim objektima koji su otkriveni tokom analiziranja. Ukoliko ova postavka nije odreDena, podrazumevana akcija je sa vrednoE!Du -i8.

-i0

Ne preduzimaj akcije nad objektom; samo snimi informacije o tome u izveE!taj.

-i1

Obradi zaraE>ene objekte i, ukoliko dezinfekcija nije moguDa, preskoD i ih.

-i2

Obradi zaraE>ene objekte i, ukoliko dezinfekcija ne uspe, izbriE!i ih. Ne briE!i zaraE>ene objekte iz sloE>enih objekata. BriE!i zaraE>ene sloE>ene objekte sa izvrE!nim zaglavljem (.sfx arhive).

-i3

Obradi zaraE>ene objekte i, ukoliko dezinfekcija ne uspe, izbriE!i ih. IzbriE!i sve sloE>ene objekte u potpunosti, ukoliko nije moguDe izbrisati samo njihov zaraE>eni deo.

-i4

IzbriE!i zaraE>ene objekte. IzbriE!i sve sloE>ene objekte u potpunosti, ukoliko nije moguDe izbrisati samo njihov zaraE>eni deo.

-i8

Pitaj korisnika za akciju, ukoliko se otkrije zaraE>eni objekat.

-i9

Pitaj korisnika za akciju na kraju analiziranja.

<tipovi datoteka> – ova postavka odreDuje tipove datoteka koje su predmet analiziranja antivirusne aplikacije. Ukoliko ova postavka nije odreDena, podrazumevano datoteke se analiziraju na zarazu samo po sadrE>aju.

-fe

Analiziraj zaraE>ene datoteke po nastavku (tipu datoteke).

-fi

Analiziraj zaraE>ene datoteke po sadrE>aju.

-fa

Analiziraj sve datoteke.

<izuzeci> – ova postavka odreDuje objekte koji su izuzeti iz analiziranja.

Postavka moE>e da ukljuD uje nekoliko vrednosti koje se nalaze u listi, odvojeno razmacima.

-e:a

Ne analiziraj arhive.

-e:b

Ne analiziraj baze podataka sa e-poE!tom.

-e:m

Ne analiziraj poruke e-poE!te koje su u neoblikovanom, tekstualnom formatu.

-e:<maska datoteke>

Ne analiziraj objekte po masci.

-e:<sekunde>

PreskoD i objekte D ije analiziranje prelazi odreDeno vreme u postavki <sekunde>.

-es:<ograniD enje veliD ine kontejnera>

PreskoD i sloE>ene datoteke D ija veliD ina (u MB) prelazi veliD inu koju je odredio korisnik u parametru <ograniD enje veliD ine kontejnera>.

Primer:

Pokretanje analiziranja Documents and Settings fascikle i analiziranje <D> diska:

SCAN D: “C:/Documents and Settings”

Analiziranje na viruse