Kaspersky Rescue Disk aE>uriranje

Sintaksa za aE>uriranje baza podataka i modula Kaspersky Rescue Disk aplikacije je sledeDa:

UPDATE [<izvor_aE>uriranja>] [-R[A]:<datoteka_izveE!taja>]

Imena diskova moraju biti odreDeni velikim slovima, na primer C:/file.txt, gde C predstavlja ime diska.

Opis postavki:

<izvor_aE>uriranja>

Ime HTTP ili FTP servera ili mreE>ne fascikle odakle se mogu preuzimati aE>uriranja. Vrednost ovog parametra moE>e biti puna putanja do izvora ili URL. Ukoliko putanja nije izabrana, izvor aE>uriranja biDe preuzet iz postavki za aE>uriranje.

-R[A]:<datoteka_izveE!taja>

-R:<datoteka_izveE!taja> – evidentira samo vaE>ne dogaDaje u izveE!taj.

-RA:<datoteka_izveE!taja> – evidentira sve dogaDaje u izveE!taj.

MoE>ete da koristite apsolutne putanje do datoteke. Ukoliko postavka nije odreDena, rezultati analiziranja se prikazuju na ekranu sa svim dogaDajima.

Primer:

AE>uriranje baze podataka i snimanje svih dogaDaja u izveE!taj:

UPDATE -RA:C:/avbaze_azur.txt

Kaspersky Rescue Disk ažuriranje