Prikazivanje PomoDi

Koristite ovu komandu za prikazivanje pomoDi o sintaksama komandne linije:

HELP

Da biste dobili pomoD o sintaksi odreDene komande, moE>ete da koristite sledeDe komande:

<komanda> -?

HELP <komanda>

Prikazivanje Pomoći