Sintaksa komandne linije

Sintaksa komandne linije:

<komanda> [postavka]

SledeDe komande moE>ete da koristite:

HELP

Sintaksa komande za pomoD, prikazuje listu komandi

SCAN

Analizira objekte na viruse

UPDATE

PokreDe zadatak aE>uriranja

ROLLBACK

VraDa poslednje aE>uriranje

EXIT

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Sintaksa komandne linije