VraDanje poslednjeg aE>uriranja

Sintaksa komande:

ROLLBACK [-R[A]:<datoteka_izveE!taja>]

Imena diskova moraju biti odreDeni velikim slovima, na primer C:/file.txt, gde C predstavlja ime diska.

Opis postavki:

-R[A]:<datoteka_izveE!taja>

-R:<datoteka_izveE!taja> – evidentira samo vaE>ne dogaDaje u izveE!taj.

-RA:<datoteka_izveE!taja> – evidentira sve dogaDaje u izveE!taj.

MoE>ete da koristite apsolutne putanje do datoteke. Ukoliko postavka nije odreDena, rezultati analiziranja se prikazuju na ekranu sa svim dogaDajima.

Primer:

IzveE!taj vraDanja:

ROLLBACK -RA:C:/vracanje.txt

Vraćanje poslednjeg ažuriranja