Snimanje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Da biste snimili Kaspersky Rescue Disk sliku na na prenosivi ureDaj:

 1. UD itajte Kaspersky Rescue Disk .iso sliku sa Kaspersky Lab servera.
 2. Napravite fasciklu sa imenom rescue na vaE!em prenosivom ureDaju.
 3. Kopirajte rescue.iso sliku na vaE! E!rempsovo ureDaj (<prenosivi ureDaj>:\rescue) i preimenujte ga u rescueusb.iso.
 4. Otvorite rescueusb.iso sliku sa bilo kojim programom koji moE>e da ureDuje .iso datoteke (na primer, UltraISO koji je takoDe preveden na srpski jezik).
 5. Kopirajte sledeDe datoteke na prenosivi ureDaj (<prenosivi ureDaj>:\rescue) sa rescueusb.iso slike:
  • README.txt.
  • help fasciklu.
 6. kopirajte livecd datoteku iz rescueusb.iso slike na vaE! prenosivi ureDaj (<prenosivi ureDaj>:\) (preimenujte ga u liveusb pre kopiranja).
 7. Izmenite boot_from_hard.cfg sadrE>aj, smeE!ten u iso slici pod sledeDom putanjom: boot \ grub \ cfg. Da biste to i uD inili, izaberite datoteku i desnim tastaturom kliknite na nju kako biste otvorili i izabrali opciju Otvori pomoDu. U prozoru koji se otvori, izaberite opciju izaberi program sa liste instaliranih programa. Kliknite na dugme U redu. Izaberite aplikaciju BeleE>nica i kliknite na dugme U redu. U datoteci koja se otvori, zamenite root (hd0) sa root (hd1). SaD uvajte izmene.

  SadrE>aj iz boot_from_hard.cfg datoteke trebao bi da se izmeni dok izvrE!avate snimanje Kaspersky Rescue Disk aplikacije na prenosivi ureDaj. Ovo je krucijalno kako bi se operatvni sistem ispravno podigao sa D vrstog diska.

  Za neke hardverske i softverske konfiguracije, podizanje sa D vrstog diska nije moguDe. U tom sluD aju, uklonite vaE! prenosivi ureDaj iz USB prikljuD ka, ponovo pokrenite raD unar i uverite se da je u BIOS postavkama postavljen D vrsti disk sa operativnim sistemom kao prvi ureDaj za podizanje.

 8. IzbriE!ite sve, osim boot fascikle, iz rescueusb.iso slike. SaD uvajte izmene.
 9. Kopirajte originalnu rescue.iso sliku na <prenosivi disk>:\rescue. Sada imate dve .iso slike na prenosivom ureDaju: rescueusb.iso i rescue.iso.

  Rescueusb.iso se koristi samo za pokretanje grub2 i Linux operativnog sistema.

 10. Kliknite na vezu http://nufans.net/grub4dos/grub4dos-0.4.4-2009-10-16.zip kako biste preuzeli arhivu. Raspakujte je u odgovarajuDu fasciklu. Otvorite raspakovanu fasciklu.
 11. Kopirajte sledeDe datoteke iz odreDene fascikle u korenu fasciklu prenosivog ureDaja:
  • grldr.
  • menu.lst.

   Izmenite menu.lst sadrE>aj. Da biste to i uD inili, izaberite datoteku i desnim tastaturom kliknite na nju kako biste otvorili i izabrali opciju Otvori pomoDu. U prozoru koji se otvori, izaberite opciju izaberi program sa liste instaliranih programa. Kliknite na dugme U redu. Izaberite aplikaciju BeleE>nica i kliknite na dugme U redu. Zamenite sadrE>aj D itave datoteke sa sledeDim izrazom, striktno pazeDi na sintaksu:

   map (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff) || map --mem (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff)

   map --hook

   chainloader (0xff)

   SaD uvajte izmene.

 12. Nabavite broj koji je pridruE>en vaE!em prenosivom ureDaju.

  Da biste to uradili, u tabeli zadataka vaE!eg operativnog sistema izaberite Start ® Kontrolna tabla ® Administrativne alatke ® Upravljanje raD unarom. U prozoru koji se otvori, izaberite iz padajuDe liste Upravljanje diskovima. U desnom delu prozora, otvoriDe vam se lista povezanih ureDaja. Izaberite vaE! prenosivi ureDaj i zapamtite njegov broj.

 13. Koristite vezu http://download.gna.org/grubutil/grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip za preuzimanje arhive.
 14. Otvorite komandnu liniju. Da biste to uradili, u tabeli zadataka vaE!eg operativnog sistema izaberite Start ®Pokreni i u polju Otvori unesite cmd.
 15. U komandnoj liniji unesite “putanja do preuzete arhive\grubinst.exe” (hdN), gde N predstavlja vaE! broj ureDaja.

Snimanje Kaspersky Rescue Disk aplikacije