Kaspersky Rescue Disk postupak uD itavanja

Da biste nastavili sa uD itavanjem Kaspersky Rescue Disk aplikacije:

 1. U poD etnom prozoru D arobnjaka koji se otvori, izaberite jezik grafiD kog reE>ima pomoDu kursorskih strelica na tastaturi. Pritisnite taster ENTER.

  OtvoriDe se prozor sa razliD itim opcijama.

 2. Izaberite jedan od sledeDih naD ina za pokretanje:
  • Pokreni sa D vrstog diska.

   Za neke hardverske i softverske konfiguracije, podizanje sa D vrstog diska nije moguDe. U tom sluD aju, uklonite vaE! prenosivi ureDaj iz USB prikljuD ka, ponovo pokrenite raD unar i uverite se da je u BIOS postavkama postavljen D vrsti disk sa operativnim sistemom kao prvi ureDaj za podizanje.

  • Kaspersky Rescue Disk. GrafiD ki reE>im uD itava grafiD ki sistem.
  • Kaspersky Rescue Disk. Tekstualni reE>im uD itava tekstualno korisniD ko okruE>enje predstavljeno pomoDu Midnight Commander (MC) konzole upravljaD a datotekama.

   TakoDe moE>ete i da nabavite i saD uvate informacije o instaliranom hardveru, pokrenite raD unar sa D vrstog diska, ponovo pokrenite ili iskljuD ite raD unar koristeDi odgovarajuDu opciju sa liste.

   Pritisnite taster ENTER.

   Kao rezultat, prilikom pokretanja Linux operativnog sistema otkriDe se hardver i sistem upisa na D vrste i prenosive diskove. Imena koja su se koristila u instaliranom operativnom sistemu, dodeliDe se svim sistemima upisa i prenosivim ureDajima.

   Ukoliko je uD itani operativni sistem u stanju spavanja ili je operacija neispravno zavrE!ena, biDete upitani da li E>elite da nastavite podizanje (engl. mount) diska ili E>elite da ponovo pokrenete raD unar. U ovom sluD aju, izaberite jednu od sledeDih akcija:

   • Nastavi. Aplikacija De nastavite sa podizanjem (engl. mounting) sistema upisa, ali postoji veliki rizik da De sistem biti oE!teDen.
   • PreskoD i. Aplikacija preskaD e podizanje sistema. BiDe analizirani samo pokretaD ki (engl. boot) sektori i elementi za automatsku reprodukciju.

  Neki sistemi mogu biti podignuti.

  • Ponovo pokreni raD unar. Ovo vam omoguDava da pokrenete operativni sistem sa D vrstog diska i ispravno ga iskljuD ite.

  PokretaD ka sekvenca je sledeDa:

  1. TraE>i se Microsoft Windows swap datoteka pagefile.sys. Ukoliko nedostaje, koliD ina virtuelne memorije je ograniD ena na veliD inu RAM memorije.
  2. Pravljenje fascikli za antivirusne baze podataka, izveE!taje, karantin i dodatne datoteke.
  3. Konfiguracija mreE>nih veza zasnovana je na podacima pronaDenim na sistemu raD unara na kom se uD itava.
  4. Antivirus se pokreDe u grafiD kom reE>imu, ukoliko je to izabrano. UpravljaD datotekama, Midnight Commander, pokreDe se sa otvorenim korisniD kim menijem, ukoliko je izabran tekstualni reE>im rada.

Kaspersky Rescue Disk postupak učitavanja