Priprema za uD itavanje

Pre nego E!to uD itate Kaspersky Rescue Disk:

  1. OmoguDite podizanje sa CD/DVD-ROM ili prenosivog ureDaja u BIOS postavkama (za viE!e detalja molimo vas da potraE>ite u dokumentaciji matiD ne ploD e koja je instalirana u vaE!em raD unaru).
  2. Umetnite ureDaj / prenosivi ureDaj u CD/DVD-ROM D itaD sa Kaspersky Rescue Disk slikom diska.
  3. Ponovo pokrenite vaE! raD unar. Nakon ponovnog pokretanja, pojaviDe vam se poruka na ekranu: Press any key to enter the menu.
  4. Pritisnite bilo koje dugme. PoD eDe uD itavanje D arobnjaka.

    Ukoliko ne pritisnete niti jedno dugme u roku od 10 sekundi, raD unar se automatski pokreDe sa D vrstog diska.

Priprema za učitavanje