Om inställningar för objektsökning

Den metod som ska användas för att söka igenom objekt på datorn väljs med hjälp av inställningarna som tilldelats för den här uppgiften.

Så här konfigurerar du objektsökningen:

 • Ändra säkerhetsnivå.

  Säkerhetsnivån är en uppsättning standardinställningar för sökning. Kaspersky Lab skiljer mellan tre säkerhetsnivåer:

  • Hög – fullständig sökning av hela datorn eller enskilda diskar, mappar eller filer.
  • Rekommenderad – samma objekt genomsöks som på nivån Hög men med undantag för e-post.
  • Låg – en nivå som kräver mindre RAM-resurser, eftersom filuppsättningen som genomsöks är mindre.

  Du bör välja nivå baserat på vad du själv föredrar.

 • Ange filtyper som ska analyseras efter virus.

  Som standard söker Kaspersky Rescue Disk bara igenom potentiellt infekterbara filer. Du kan utöka eller begränsa skyddsomfattningen genom att ändra typen av filer som ska genomsökas. Du vill kanske bara söka igenom exe-filer som körs från flyttbara enheter. Du bör dock försäkra dig om att du inte utsätter datorn för risk för infektion om du minskar skyddsomfattningen.

 • Begränsa söktid.

  Du kan införa en tidsbegränsning för genomsökningen av en fil. Genomsökningen av en sådan fil stoppas efter den angivna tiden.

 • Ange inställningar för genomsökning av komprimerade filer.

  En vanlig metod för att dölja virus är att bädda in dem i komprimerade filer, till exempel arkiv, databaser o.s.v. För att upptäcka virus som är dolda på det här sättet måste en komprimerad fil packas upp, vilket kan minska genomsökningshastigheten avsevärt.

  Du kan ange vilken typ av komprimerade filer som ska genomsökas. Du kan även ange en maxstorlek för att en komprimerad fil ska genomsökas. Komprimerade filer som är större än det angivna värdet söks inte igenom.

 • Välj sökmetod, för att bestämma dess noggrannhet.

  Du kan redigera sökningsinställningarna för att bestämma dess noggrannhet. Som standard är sökning med programmets databaser alltid aktiverat.

  Databaserna skapas av Kaspersky Labs experter. De innehåller en detaljerad beskrivning av alla aktuella hot mot datorsäkerhet samt metoder som används för upptäckt och desinficering. Kaspersky Lab uppdaterar hela tiden databasen när nya hot upptäcks. Vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar databaserna från Kaspersky Labs uppdateringsservrar.

  Sökläget där Kaspersky Rescue Disk jämför upptäckta objekt med databasposter kallas signaturanalys och används alltid. Du kan även använda heuristisk analys. Med den här metoden analyseras de åtgärder som ett objekt utför i systemet. Om de här åtgärderna är typiska för skadliga objekt, är objektet troligtvis skadligt eller misstänkt.

  Du kan dessutom ange på vilken detaljnivå den heuristiska analysen ska ske: enkel sökning, mediumsökning eller djupsökning. Välj nivå genom att flytta skjutreglaget till önskad position.

 • Ange en åtgärd som utförs på upptäckta objekt.

  Om ett hot upptäcks, tilldelas det någon av följande status i Kaspersky Rescue Disk:

  • status på ett skadligt program (exempelvis ett virus eller en trojan);
  • potentiellt infekterade, när sökningen inte kan avgöra om objektet är infekterat. Detta sker när programmet upptäcker en kodsekvens i filen från ett okänt virus eller ändrad kod från ett känt virus.

  Kaspersky Rescue Disk aviserar dig om infekterade eller potentiellt infekterade objekt upptäcks under en virussökning. Du bör vidta åtgärder mot hotet genom att välja en åtgärd för objektet. Kaspersky Rescue Disk väljer alternativet Meddela när sökningen är klar som åtgärd på ett upptäckt objekt, vilket är standardinställningen. Du kan ändra åtgärden.

 • Återställa rekommenderade inställningar.

  Kaspersky Lab anser att de här inställningarna är optimala och har kombinerat dem på säkerhetsnivån Rekommenderad.

Se även:

Om genomsökning av objekt efter virus

Om inställningar för objektsökning