Virussökning

Så här påbörjar du vanligtvis en sökning efter virus i ett visst område och behandlar de skadliga objekten från kommandotolken:

SCAN [<sökningsobjekt>] [<åtgärd>] [<filtyper>] [<undantag>] [<rapportinställningar>]

Disknamn måste anges med versaler, exempelvis C:/file.txt, där C är disknamnet.

Beskrivning av inställningar:

<genomsökta objekt>  – denna inställning ger den objektlista som ska sökas igenom efter skadlig kod.

Inställningarna kan omfatta flera värden från den tillhandahållna listan, separerade med mellanslag.

<filer>

Lista över sökvägar till filer och/eller mappar som ska sökas igenom.

Du kan ange en absolut eller en relativ sökväg till filen. Objekt på listan skiljs åt med ett mellanslag.

Kommentarer:

  • Om objektnamnet innehåller ett mellanslag måste det placeras inom citationstecken.
  • Om du anger en konkret mapp genomsöks alla filer i den.

<disknamn>:/<mapp>

Genomsöker den angivna disken som har namnet <disknamn> , och där <mapp> är sökvägen till den mapp som ska genomsökas.

<åtgärd> – denna inställning bestämmer vilken åtgärd som ska vidtas för skadliga objekt som upptäcks under sökningen. Om denna inställning inte definieras är standardåtgärden den med värdet för –i8.

-i0

Vidtar inga åtgärder för objektet, registrerar bara information om det i rapporten.

-i1

Desinficerar infekterade objekt. Om det inte går hoppas de över.

-i2

Desinficerar infekterade objekt. Om det inte går tas de bort. Tar inte bort infekterade objekt från komprimerade objekt. Tar bort infekterade komprimerade objekt med körbara filhuvuden (SFX-arkiv).

-i3

Desinficerar infekterade objekt. Om det inte går tas de bort. Tar bort alla komprimerade objekt om inte de infekterade delarna kan tas bort.

-i4

Tar bort infekterade objekt. Tar bort alla komprimerade objekt om inte de infekterade delarna kan tas bort.

-i8

Uppmanar användare att vidta en åtgärd om ett infekterat objekt upptäcks.

-i9

Uppmanar användaren att vidta åtgärder i slutet av sökningen.

<filtyper> – denna inställning definierar de filtyper som utsätts för en virussökning. Om denna inställning inte definieras används standardinställningen där infekterade objekt endast söks igenom efter innehåll.

-fe

Söker endast igenom infekterade filer efter filnamnstillägg.

-fi

Söker endast igenom infekterade filer efter innehåll.

-fa

Söker igenom alla filer.

<undantag> – denna inställning definierar objekt som är undantagna från genomsökningen.

Inställningarna kan omfatta flera värden från den tillhandahållna listan, separerade med mellanslag.

-e:a

Sök inte igenom arkiv.

-e:b

Sök inte igenom e-postdatabaser.

-e:m

Sök inte igenom e-postmeddelanden med oformaterad text.

-e:<filmask>

Sök inte igenom objekt efter mask.

-e:<sekunder>

Hoppa över objekt som söks igenom längre än den tid som specificerats i inställningen <sekunder>.

-es:<Storleksgräns för behållare>

Hoppa över komprimerade filer vars storlek (i MB) överskrider det värde som anges av parametern <Storleksgräns för behållare>.

Exempel:

Kör genomsökning av mappen Documents and Settings och disken <D>:

SCAN D: “C:/Documents and Settings”

Virussökning