Ordlista


Databaser

Databaser som har skapats av Kaspersky Lab-experter och som innehåller detaljerade beskrivningar av befintliga hot mot datorsäkerheten, samt metoder som används för att upptäcka och desinficera sådana hot. Kaspersky Lab uppdaterar hela tiden databasen när nya hot upptäcks. Vi rekommenderar att du regelbundet kopierar databaserna från Kaspersky Labs uppdateringsservrar.


Databasuppdateringar

En av de funktioner som utförs av ett program från Kaspersky Lab för att skyddet ska hållas uppdaterat. Vid en databasuppdatering hämtas databaserna från Kaspersky Labs uppdateringsservrar till datorn och ansluts automatiskt till programmet.


Flytta objekt till Karantän

En metod för att hantera ett potentiellt infekterat objekt . Åtkomst till filen blockeras och den flyttas från sin ursprungliga plats till karantänmappen. Där sparas objektet i krypterad form, så att infektionshotet elimineras.


Heuristisk analys

Tekniker som används för att upptäcka hot som inte kan upptäckas av virusdatabaser. Tekniken gör det möjligt att upptäcka objekt som kan vara infekterade av okända virus, eller av kända virus som modifierats.

Med heuristisk analys upptäcks upp till 92 % av alla hot. Denna funktion är ganska effektiv och leder mycket sällan till felaktiga alarm.

Filer som upptäcks av den heuristiska analysen anses vara misstänkta.


Infekterat objekt

Objekt som innehåller skadlig kod. De upptäcks när en del av objektets kod är identisk med koden för ett känt hot. Kaspersky Lab avråder från att använda sådana objekt, då de kan infektera din dator.


Karantän

En mapp där alla eventuellt infekterade objekt som upptäckts under genomsökningen eller av realtidsskyddet placeras.


Kaspersky Labs uppdateringsservrar

En lista över Kaspersky Labs HTTP- och FTP-servrar från vilka programmet hämtar databaser och moduluppdateringar till din dator.


Objektdesinficering

Metoden används för att bearbeta infekterade objekt, och resulterar i fullständig eller delvis återställning av data eller i ett beslut att objekten inte kan desinficeras. Objekt desinficeras med hjälp av data från databaserna. Om desinficering är den första åtgärden (d.v.s. det första som sker med objektet omedelbart efter att det upptäckts) skapas en säkerhetskopia av objektet innan rensningen påbörjas. Vissa data kan gå förlorade under desinficeringsprocessen. Den här säkerhetskopian kan användas för att återställa objektet till dess tidigare status.


Potentiellt infekterat objekt

Ett objekt som innehåller modifierad kod från ett känt virus eller kod som påminner om kod från ett virus, men som Kaspersky Lab ännu inte känner till. Potentiellt infekterade filer upptäcks med den heuristiska analysen.


Programinställningar

Programinställningar är gemensamma för alla uppgiftstyper och styr programmets huvudfunktioner, till exempel programmets inställningar för prestanda, rapporter och säkerhetskopiering.


Proxyserver

Nätverkstjänst som låter användare skicka en indirekt begäran om en nätverkstjänst. Användaren kontaktar proxyservern och begär tillgång till en resurs (t.ex. en fil) som finns på en annan server. Proxyservern kontaktar sedan den aktuella servern och får tillgång till den begärda resursen, eller så hämtar den resursen från sitt eget cache-minne (om proxyservern har tillgång till resursen i sitt cache-minne). Av olika anledningar kan en användares begäran eller ett svar från en server ibland modifieras av proxyservern.


Rekommenderad nivå

Säkerhetsnivå som bygger på de programinställningar som rekommenderas av experter vid Kaspersky Lab, och som anses ge optimal skyddsnivå för din dator. Den här nivån är avsedd att användas som standardinställning.


Skyddsstatus

Aktuell status för skyddet, med en summering av till vilken grad datorn skyddas.


Startsektor på disk

En startsektor är en speciell del av en dators hårddisk, diskettenhet eller av en annan datalagringsenhet. Den innehåller information om diskens filsystem och ett laddningsprogram som ansvarar för starten av operativsystemet.

Det finns ett antal virus som infekterar startsektorn, dessa kallas därför startvirus. Programmet från Kaspersky Lab möjliggör genomsökning av startsektorn efter virus som desinficeras om en infektion hittas.


Säkerhetskopielagring

Speciell lagerplats avsedd för lagring av säkerhetskopior av objekt som skapats innan deras första desinficering eller borttagning.


Ta bort objekt

Metod att bearbeta objekt som leder till att de tas bort fysiskt från ursprungsplatsen (hårddisken, mappen, nätverksresursen). Vi rekommenderar att du använder den här metoden för skadliga objekt som av någon anledning inte kan desinficeras.


Undantag

Ett uteslutet objekt har uteslutits från genomsökning av ett program från Kaspersky Lab. Du kan göra undantag för filer av ett visst format för sökning, använda filmask eller göra undantag för vissa områden (exempelvis en mapp eller ett program), programprocesser eller objekt enligt klassificeringen av hottyp i virusencyklopedin. Varje uppgift kan tilldelas en uppsättning undantag.


Uppdatering

Procedur för att ersätta/lägga till nya filer (databaser eller programmoduler) som hämtas från Kaspersky Labs uppdateringsservrar.


Återställning

Att flytta ett originalobjekt från karantän- eller säkerhetskopieringsmappen till den plats där den från början lagrades, innan den sattes i karantän, desinficerades eller togs bort. Objektet kan också flyttas till en annan mapp som användaren väljer.

Ordlista